Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden I

Algemene voorwaarden I van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bruidmedia BV te Amersfoort - hierna: Bruidmedia - zoals gedeponeerd d.d. 14.10.2010 bij de rechtbank te Utrecht onder nummer 264/2010.

 

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van Bruidmedia aan of met derden - hierna te noemen: de wederpartij - alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de directie van Bruidmedia ondertekende akte. In dat geval blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing, voorzover die verenigbaar zijn met de afwijkende voorwaarden. De afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend ten aanzien van de overeenkomst met het oog waarop deze zijn overeen-gekomen.

Artikel 2. De overeenkomst komt tot stand door het geven van een schriftelijke of mondelinge opdracht en de schriftelijke aanvaarding daarvan door Bruidmedia.

Artikel 3. Afspraken gemaakt door of overeenkomsten gesloten met werknemers van Bruidmedia die geen deel uitmaken van de directie, binden Bruidmedia niet.

Artikel 4. Door Bruidmedia gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De inhoud van folders,

brochures en dergelijke binden Bruidmedia niet.

Artikel 5. Bruidmedia heeft het recht advertenties, ingezonden mededelingen e.d. zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 6. De wederpartij vrijwaart Bruidmedia tegen alle - al dan niet terechte – aanspraken van derden, zoals aanspraken op grond van inbreuk auteursrecht of op enig ander recht door de door wederpartij aan Bruidmedia opgegeven advertenties of ingezonden mededelingen. De vrijwaring heeft betrekking op alle schade en kosten die Bruidmedia lijdt c.q. maakt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 7. Het is Bruidmedia toegestaan een advertentie te herplaatsen zonder daartoe van de wederpartij opdracht te hebben ontvangen tenzij de wederpartij Bruidmedia vooraf schriftelijk heeft laten weten niet akkoord te gaan met herplaatsing. De wederpartij heeft geen recht op enige vergoeding van uit herplaatsing voor haar eventueel voortvloeiende schade.

Artikel 8. Alle door de wederpartij aan Bruidmedia verstrekte reproductiemiddelen en soortgelijke hulpmiddelen worden eigendom van Bruidmedia, dan wel kunnen door Bruidmedia vrij van rechten meerdere keren worden gebruikt voor alle door Bruidmedia te vervaardigen producten. Bruidmedia is niet aansprakelijk voor beschadigingen, kwijtraken e.d. van aan Bruidmedia verstrekte reproductiemiddelen en soortgelijke hulpmiddelen. Het risico van beschadiging of verlies blijft voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9. Betaling door wederpartij dient te geschieden, zonder enige korting of verrekening steeds binnen 14 dagen na factuurdatum, ten kantore van Bruidmedia of op een door Bruidmedia aan te wijzen bank- of girorekening. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder de kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij onmiddellijk in verzuim.

Artikel 10. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij aan Bruidmedia een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het onbetaald gebleven bedrag tot aan de dag der voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Bruidmedia toekomende rechten.

Artikel 11. Onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan verzuim, is de wederpartij aan Bruidmedia in geval van niet (tijdige) betaling een vergoeding voor de buitengerechtelijke

incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 12. Bij annulering van een plaatsingsopdracht voor een advertentie wordt aan de hand van de toepasselijke tarieven met de daarin opgenomen staffelkorting de tot aan de annulering door de wederpartij teveel ontvangen staffelkorting alsnog aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 13. Toepasselijkheid van door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt door Bruidmedia uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 14. Op alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van Bruidmedia bevoegde Nederlandse rechter.

 

Algemene voorwaarden II

Algemene voorwaarden II van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bruidmedia BV te Amersfoort - hierna: Bruidmedia - zoals gedeponeerd d.d. 14.10.2010 bij de rechtbank te Utrecht onder nummer 264/2010.

 

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bruidmedia BV

aan fotografen, modellen, illustrators en tekstschrijvers e.a., hierna te noemen: de

“wederpartij”, verstrekte opdrachten tot het maken van één of meer foto’s, dia’s, illustraties, teksten enz. - verder te noemen “het werk”, alsmede op de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de directie van Bruidmedia ondertekende akte. In dat geval blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing, voorzover die verenigbaar zijn met de afwijkende voorwaarden. De afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend ten aanzien van de overeenkomst met het oog waarop deze zijn overeengekomen.

Artikel 2. Afspraken gemaakt door of overeenkomsten gesloten met werknemers van

Bruidmedia die geen deel uitmaken van de directie, binden Bruidmedia niet.

Artikel 3. Overeenkomsten worden eerst geacht te zijn tot stand gekomen wanneer

Bruidmedia deze schriftelijk heeft bevestigd en de wederpartij hiertegen binnen 8 dagen na datum van deze bevestiging geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de schriftelijke bevestiging door Bruidmedia. Eventueel later gemaakt afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts

geldig indien Bruidmedia deze schriftelijk heeft bevestigd en de wederpartij hiertegen niet binnen 8 dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Artikel 4. Indien de overeengekomen aflevertijd wordt overschreden heeft Bruidmedia alsnog recht, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar verdere rechten, de opdracht aan de wederpartij, voor zover deze nog niet is uitgevoerd danwel in zijn geheel, middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden zonder tot

enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 5. Alle reproductiemiddelen, zoals foto’s, dia’s, negatieven, digitale bestanden en

andere hulpmiddelen welke door de wederpartij specifiek voor de uitvoering van een door Bruidmedia verstrekte opdracht worden vervaardigd en/of aangeschaft, zijn en/of worden haar eigendom en dienen door de wederpartij uiterlijk op de overeengekomen aflevertijd

aan Bruidmedia te worden overgedragen. Alle door Bruidmedia aan de wederpartij ter

beschikking gestelde zaken ter uitvoering van een opdracht, blijven eigendom van Bruid-

media. Bruidmedia behoudt zich het recht voor deze terug te nemen. De wederpartij dient de genoemde goederen duidelijk als eigendom van Bruidmedia te kenmerken en derden die daarop verhaal zouden willen zoeken, op Bruidmedia’s eigendomsrecht te wijzen. In geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij geldt zulks ten aanzien van

respectievelijk de curator en de bewindvoerder. De wederpartij houdt de goederen als bruiklener voor Bruidmedia onder zich.

Artikel 6. Het risico van beschadiging, of verlies van de goederen van Bruidmedia is voor

rekening van de wederpartij.

 

Artikel 7. Indien de ten behoeve van Bruidmedia uitgevoerde opdracht op de overeengekomen op de overeengekomen aflevertijd niet aan de, naar Bruidmedia’s oordeel, in alle redelijkheid daaraan te stellen eisen voldoet, zal zij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Naar haar keuze is Bruidmedia dan gerechtigd hetzij: a. de wederpartij alsnog in de gelegenheid te stellen tot vervangende levering over te gaan; hetzij: b. de opdracht geheel

of gedeeltelijk middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, zulks zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, alles onverminderd Bruidmedia’s recht op vergoeding van alle kosten en schaden die voor Bruidmedia voortvloeien uit de gebrekkige uitvoering van de opdracht. Bruidmedia heeft het recht de afgekeurde levering onder zich te houden tot de wederpartij Bruidmedia schriftelijk nadere instructies heeft doen toekomen hoe verder met de levering te handelen, ofwel de levering voor rekening van de wederpartij aan deze te retourneren.

Artikel 8. De wederpartij garandeert de oorspronkelijkheid van het door hem geleverde werk en vrijwaart Bruidmedia in en buiten rechten voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, welke mochten voortvloeien uit het gebruik door Bruidmedia van het door de wederpartij geleverde werk.

Artikel 9. De wederpartij vrijwaart Bruidmedia tegen alle aanspraken van derden welke

gebaseerd zijn op de bewering dat het werk of delen daarvan inbreuk maken op auteurs- of andere exclusieve rechten.

Artikel 10. Door aanvaarding van de opdracht verleent de wederpartij Bruidmedia met uit-sluiting van zichzelf en alle andere een licentie voor onbepaalde tijd voor de vermenigvuldiging en openbaarmaking van het werk. De wederpartij machtigt Bruidmedia door aanvaarding van de opdracht de uit zijn auteursrecht voortvloeiende rechten en bevoegdheden uit te oefenen en ter bescherming en handhaving daarvan op haar eigen naam en kosten en zonodig op naam van de auteur, zowel in als buiten rechten op de treden. Bruidmedia is gerechtigd de uit het auteursrecht voortvloeiende aan Bruidmedia overgedragen rechten en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder dat zulks de wederpartij aanspraak op enige aanvullende vergoeding geeft. Bruidmedia is niet tot openbaarmaking van het werk verplicht. Opzegging van de licentie door de wederpartij is slechts mogelijk indien Bruidmedia, na daartoe middels aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, waarbij Bruidmedia alsnog een redelijke termijn tot nakoming wordt gegund, in gebreke blijft met de voldoening van de door de wederpartij bedongen tegenprestatie. Door aanvaarding van de opdracht verbindt de wederpartij zich op Bruidmedia’s eerste verzoek middels een onderhandse akte het auteursrecht op het werk aan Bruidmedia over te dragen zonder dat de wederpartij terzake enige aanspraak op een aanvullende vergoeding boven de voor de opdracht bedongen tegenprestatie heeft. Wederpartij zal bij de overdracht van de auteursrechten aan een derde bedingen dat deze de licentie in stand zal laten en deze overeenkomst zal overnemen en dat de derde er in geval van een volgende overdracht door middel van een kettingbeding er voor zal zorgen dat ook opvolgende verkrijgers van de auteursrechten de licentie in stand zullen laten en deze overeenkomst zullen overnemen. Voor zover toegestaan doet de wederpartij hierbij afstand van haar eventuele persoonlijkheidsrechten die rusten op, vervat zijn in of voortvloeiend uit het werk. Voor zover het afstand doen van de in dit artikel bedoelde persoonlijkheidsrechten niet toelaatbaar is, zal wederpartij deze rechten niet uitoefenen, dan na voorafgaand overleg daarover met Bruidmedia.

Artikel 11. De wederpartij is verplicht tot absolute geheimhouding tegenover derden ten aanzien van al de uit hoofde van de opdracht hem ter kennis gekomen bedrijfsaangelegen-heden van Bruidmedia in de ruimste zin van het woord.

Artikel 12. Bruidmedia heeft het recht in het werk veranderingen, wijzigingen, aanvullingen etc. aan te brengen zonder dat hiervoor toestemming van de wederpartij vereist is.

Artikel 13. Op alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van Bruidmedia bevoegde Nederlandse rechter.