Algemene Voorwaarden Bruidmedia

Algemene Voorwaarden Bruidmedia B.V. voor adverteerders met betrekking tot de portal onder de URL https://www.bruidenbruidegom.nl/ .be en https://www.brautmagazin.de/ .at/ .ch

Algemene Voorwaarden Bruidmedia B.V. voor consumenten met betrekking tot verkoop van magazines en abonnementen via de URL https://www.bruidenbruidegom.nl/ .be en social media van Bruidmedia B.V.

1 maart 2024

 

1.Algemeen en toepassingsgebied

1.1 Op de contractuele relatie tussen de adverteerder (hierna: adverteerder) en Bruidmedia BV, Uraniumweg 17, 3812 RJ, Nederland (hierna: Bruidmedia) zijn de volgende Algemene Voorwaarden (AV) van toepassing met betrekking tot het publiceren van uitgebreide bedrijfspresentaties, advertenties of andere Advertentiemaatregelen op de door Bruidmedia geëxploiteerde websites, in het bijzonder de website op de URL https://www.bruidenbruidegom.nl/ .be (hierna: portaal). De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende versie van deze AV is bepalend.

1.2 Adverteerders in de zin van deze AV kunnen alleen ondernemers zijn. Een ondernemer in de zin van de AV een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling met Bruidmedia handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een vennootschap onder firma is een maatschap met de capaciteit om rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan. Een adverteerder die een publiek bijzonder fonds vertegenwoordigt, wordt in deze zin ook als ondernemer beschouwd.

 

2 Definities van termen

2.1. Account: de door Bruidmedia aan Adverteerder ter beschikking gestelde online omgeving ten behoeve van het beheren, configureren en vormgeven van de advertentiemaatregelen en overige aanverwante diensten.

2.2 Adverteerder: de ondernemer die wil adverteren op de Bruidmedia portal.

2.3 Promotiemateriaal: de materialen die nodig zijn voor de promotiemogelijkheid zoals, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, links, foto’s, logo’s, video’s en audioclips, maar ook producten en diensten voor advertenties en promoties.

2.4 Advertentiemogelijkheid: de advertentiemogelijkheden die Bruidmedia op en via de portal aan de adverteerder biedt, waaronder maar niet beperkt tot banners, buttons, (uitgebreide) bedrijfspresentaties, opname in de Wedding-Guide, reclame voor de verkoop van producten en diensten, publicatie in (Online) magazines, publicatie in de categorie Reallife Weddings en Styled Shoots, nieuwsbrieven, social media, artikelen en andere publicaties van Bruidmedia.

2.5 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Adverteerders.

2.6 Bedrijfspresentatie: de advertentiemogelijkheid die Bruidmedia reeds voor Adverteerder heeft voorbereid, die Adverteerder al dan niet tegen vergoeding kan verlengen ter promotie van haar diensten of haar bedrijf.

2.7 Dienst: de door Adverteerder gekozen Advertentiemogelijkheid(en) die Bruidmedia aan Adverteerder ter beschikking stelt en/of ter beschikking stellen van een account aan Adverteerder en overige werkzaamheden die Bruidmedia eventueel voor Adverteerder mag verrichten.

2.8 Gebruiker: Bezoekers van de Bruidmedia portal of website(s).

2.9 Gebruiksvoorwaarden: Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de website door particulieren.

2.10 Portaal: Website(s) op de URL https://www.brautmagazin.de/ .at/ .ch en https://www.bruidenbruidegom.nl/ .be

2.11 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bruidmedia en Adverteerder op grond waarvan Bruidmedia de dienst levert. Er kan een overeenkomst zijn voor gratis diensten of betaalde diensten.

2.12 Contractant: elke Contractant.

2.13 Promotionele verkoop: Een door Bruidmedia geboden mogelijkheid om deel te nemen aan de verkoop van (promotie)materiaal aan de gebruikers van de website.

2.14 Website(s): de website(s) van Bruidmedia, zoals www.brautmagazin.de/ .at/ .ch, www.bruidenbruidegom.nl/ .be, waar de advertentiemogelijkheden worden aangeboden.

2.15 Bruidmedia: Het bedrijf Bruidmedia BV, gevestigd te Amersfoort, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 31045215, dat de adverteerder de mogelijkheid biedt om op verschillende manieren op haar media te adverteren.

2.16 Webshop: het gedeelte van de websites waar producten en diensten van Bruidmedia en de adverteerder worden aangeboden aan de gebruikers van de website.

2.17 Winacties: een (kleine) winactie die door Bruidmedia wordt georganiseerd en waarvoor de adverteerder een prijs beschikbaar stelt. Afdracht van kansspelbelasting is voor rekening van adverteerder.

 

3. Onderwerp van het contract/gebruikersaccount

3.1 Bruidmedia biedt de adverteerder de mogelijkheid advertentiemaatregelen te publiceren op de portal en andere relevante mediakanalen van Bruidmedia. Dit omvat onder meer de onder punt 2, punt d) genoemde advertentiemogelijkheden. Sommige van deze reclamemaatregelen zijn gratis en voor andere moet een vergoeding worden betaald. In het bijzonder kan de adverteerder in het kader van de tussen partijen gemaakte afspraak advertentiemaatregelen zelf uitvoeren of zo nodig tegen een aparte vergoeding door Bruidmedia laten uitvoeren en binnen de overeengekomen termijn op de portal of de overeengekomen websites publiceren. en informeer de gebruikers van het portaal.

3.2 Wedding-Guide account

Om toegang te krijgen tot de individuele vormgeving van de eigen bedrijfspresentatie en het beheer van advertentiemaatregelen dient de adverteerder een account op het Bruidmedia portaal te hebben. Om dit te doen, doorloopt de adverteerder het registratieproces voor adverteerders die op de portal zijn opgeslagen. Als onderdeel van het registratieproces vult de adverteerder tijdens het registratieproces de gegevens aan die voor het bedrijf en de respectieve contactpersoon worden gevraagd en voltooit de registratie door op de knop [“LOGIN”] te klikken, en doet zo een aanbod om een ​​gebruikerscontract aan te gaan.

Als onderdeel van de aanmelding aanvaardt de adverteerder deze en de privacy bepalingen van Bruidmedia als bindend en bevestigt hij dat Bruidmedia gerechtigd is om namens de adverteerder overeenkomsten te sluiten. Verder gaat de adverteerder uitdrukkelijk akkoord met het publiceren van zijn bedrijfsgegevens op de portal en de websites van Bruidmedia.

Bruidmedia kan het aanbod tot het sluiten van een gebruikersovereenkomst accepteren door een bijbehorende intentieverklaring of door het account in te stellen en de toegangsgegevens naar het gebruikersaccount te sturen.

Er is geen recht om een ​​gebruikersaccount te openen.

Het gebruikersaccount is niet overdraagbaar aan derden. Indien de adverteerder wil dat andere gebruikers in zijn bedrijf toegang hebben tot het gebruikersaccount, stuurt hij Bruidmedia de e-mailadressen van de gewenste extra gebruikers, naar wie Bruidmedia vervolgens hun eigen toegangswachtwoord e-mailt. Deze extra gebruikers van het account van de adverteerder zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. De adverteerder is er verantwoordelijk voor dat deze voorwaarden ook worden nageleefd door de andere gebruikers van het account van de adverteerder.

Als de contactgegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt na registratie veranderen, is de adverteerder zelf verplicht om de informatie in zijn gebruikersaccount onmiddellijk te corrigeren.

De adverteerder moet het door hem gekozen of toegewezen wachtwoord geheim houden en de toegang tot zijn gebruikersaccount zorgvuldig beveiligen. Adverteerders zijn verplicht Bruidmedia onverwijld op de hoogte te stellen indien er aanwijzingen zijn dat een gebruikersaccount door een derde is misbruikt.

Aanbieder zal het wachtwoord van een Adverteerder met geen enkele derde partij delen en zal een Adverteerder nooit per e-mail of telefoon om zijn wachtwoord vragen.

Adverteerders zijn in het algemeen aansprakelijk voor alle activiteiten die met hun gebruikersaccount worden verricht, ook door andere door Bruidmedia genoemde geautoriseerde gebruikers. Indien de adverteerder niet verantwoordelijk is voor misbruik van zijn gebruikersaccount omdat de bestaande zorgplichten niet zijn geschonden, is de adverteerder niet aansprakelijk.

 

4. Omvang van diensten

4.1 Gratis diensten

Na een succesvolle registratie wordt er voor de adverteerder een gratis en korte bedrijfspresentatie op het portaal opgezet. De daar weergegeven gegevens kunnen door de adverteerder zelf in het kader van het account worden onderhouden.

4.2 Betaalde reclamemaatregelen

De adverteerder kan Bruidmedia opdracht geven tot het uitvoeren van nadere advertentiemaatregelen die derhalve tegen betaling zijn uitgevoerd. De adverteerder heeft de volgende opties:

4.21 Inbedrijfstelling van reclamemaatregelen door middel van individuele communicatie. In het kader van individuele communicatie tussen de adverteerder en Bruidmedia kunnen betaalde advertentiemaatregelen worden overeengekomen. Bruidmedia maakt via het portaal schriftelijk of per e-mail een offerte voor de gewenste dienst, waaruit blijkt welke reclamemaatregelen bij de dienst zijn inbegrepen, welke specificaties of eisen de in te zetten reclamedragers hebben, voor hoe lang de dienst is aangeboden, welke kosten Bruidmedia heeft berekend voor de aangeboden diensten en welke betalingsvoorwaarden van toepassing zijn op de aangeboden dienst. De omvang van de dienstverlening vloeit daarbij geheel voort uit het aanbod dat Bruidmedia aan de adverteerder doet. Bruidmedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het behalen van bepaalde resultaten door de uitgevoerde of nog uit te voeren reclamemaatregelen.

De adverteerder kan het aanbod van Bruidmedia binnen 14 dagen na het doen van het aanbod accepteren door middel van een overeenkomstige schriftelijke of per e-mail aanvaarde verklaring van aanvaarding.

Indien de adverteerder op het moment van het sluiten van de overeenkomst nog geen account heeft op het portaal van Bruidmedia, verplicht de adverteerder zich de verplichte registratie op het portaal van Bruidmedia voor het uitvoeren van advertentiemaatregelen onverwijld uit te voeren. De adverteerder gaat uitdrukkelijk akkoord met de publicatie van zijn bedrijfsgegevens na registratie op de portal.

4.22 Inbedrijfstelling van betaalde advertentiemaatregelen in het kader van de account

Het is ook mogelijk voor de adverteerder om bepaalde betaalde diensten in het kader van het bestaande gebruikersaccount in opdracht te geven. Hiervoor wordt als onderdeel van het gebruikersaccount een bijbehorend bestelproces aangeboden, dat informatie bevat over het serviceobject, de serviceduur, de betalingsmodaliteiten en de kosten voor de service. Door het gehele bestelproces te doorlopen en op de knop [“Activeer dit mediapakket”] te klikken, doet de adverteerder een aanbod tot het sluiten van een betaalde overeenkomst, die Bruidmedia kan accepteren door uitdrukkelijke acceptatie (schriftelijk of per e-mail) of door het leveren van de overeengekomen diensten.

4.23 Aanbieden van advertentiemateriaal / verplichtingen tot medewerking

4.24 Tenzij tussen contractpartijen anders is overeengekomen, is de adverteerder verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van het door Bruidmedia uit te geven advertentiemateriaal conform de overeengekomen technische specificaties. De adverteerder zal het advertentiemateriaal op de tussen partijen overeengekomen datum uploaden naar de portal. Als er geen specifieke datum is afgesproken voor de terbeschikkingstelling van het advertentiemateriaal, moet de adverteerder het advertentiemateriaal onmiddellijk na het sluiten van het contract, maar uiterlijk 10 dagen voor het begin van de advertentiemaatregel in elektronische vorm verzenden.

4.25 Bruidmedia is niet gehouden tot verlenging van de dienstverlening wegens te late toezending van advertentiemateriaal.

4.26 Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op reclamemateriaal dat de adverteerder als onderdeel van zijn account naar het portaal kan uploaden om zijn bedrijfspresentatie of de uitgebreide bedrijfspresentatie aan te vullen en up-to-date te houden. Deze gegevens zijn direct beschikbaar na het uploaden.

4.27 Adverteerder zal het Promotiemateriaal aanleveren of uploaden in overeenstemming met de technische instructies en eventuele andere specificaties van Bruidmedia.

4.28 Indien Adverteerder het Advertentiemateriaal niet uploadt conform de door Bruidmedia in de Aanbieding en/of op de Website gestelde technische eisen en overige specificaties, zal de Dienst pas worden verleend binnen maximaal tien werkdagen na het uploaden naar de Rekening. Bruidmedia is in dat geval niet verplicht de einddatum van de Dienst en/of de Overeenkomst te wijzigen.

4.29 Indien de adverteerder niet voldoet aan de eisen van artikel 5.4, behoudt Bruidmedia zich het recht voor het advertentiemateriaal niet te plaatsen. Het niet naleven van deze Artikelen ontslaat de Adverteerder echter niet van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst.

4.30 Bruidmedia is niet aansprakelijk voor enige schade die Adverteerder lijdt als gevolg van het niet voldoen aan de in artikel 5.4 genoemde eisen.

4.31 Tenzij met de Adverteerder uitdrukkelijk een specifieke plaats voor plaatsing van het advertentiemateriaal op de websites is overeengekomen, bepaalt Bruidmedia de plaats en plaatsing van het advertentiemateriaal op de websites. In dit verband behoudt Bruidmedia zich het recht voor de plaatsingen te allen tijde te wijzigen, tenzij tegen betaling een bepaalde plaatsing is toegezegd.

4.32 Indien de Dienst bestaat uit het plaatsen van advertentiemateriaal op websites van derden of bijvoorbeeld via online advertenties, zoals een advertentie met Google Adwords, begrijpt Adverteerder dat Bruidmedia zich dient te houden aan de eisen en regels van deze derden. In dit opzicht worden de respectieve vereisten van de websites of diensten waarop het advertentiemateriaal moet worden geplaatst ook onderdeel van het contract, daarom moet de adverteerder de specificaties van de respectieve diensten waarop het advertentiemateriaal moet worden geplaatst in acht nemen bij het aanleveren van het advertentiemateriaal. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de algemene en kwaliteitsrichtlijnen van bijvoorbeeld Google en/of andere providers. In dit verband is Bruidmedia alleen de dienst verschuldigd van het ter beschikking stellen van het advertentiemateriaal aan de respectievelijke diensten of websites van derden en niet het succes van de plaatsing van het advertentiemateriaal. Desalniettemin zal Bruidmedia in overleg met de adverteerder en de derde partij trachten het advertentiemateriaal te plaatsen door passende aanpassingen te doen.

4.33 Bruidmedia is gerechtigd kleine aanpassingen te doen in de presentatie van het advertentiemateriaal zodat het advertentiemateriaal correct op de websites wordt weergegeven. Bij betaalde advertentiemaatregelen worden door Bruidmedia geen inhoudelijke aanpassingen gedaan. Bruidmedia onderschrijft de inhoud van het promotiemateriaal niet.

4.34 Indien het advertentiemateriaal in strijd is met de algemene principes van Bruidmedia, behoudt Bruidmedia zich het recht voor om advertentiemateriaal te wijzigen, te blokkeren, af te wijzen of te verwijderen. Bruidmedia zal de adverteerder onder opgave van redenen informeren over passende maatregelen. Bruidmedia is niet aansprakelijk voor voornoemde maatregelen met betrekking tot het door de adverteerder aangeleverde illegale advertentiemateriaal.

4.35 Adverteerder verleent Bruidmedia het niet-exclusieve, ruimtelijk en tijdelijk onbeperkt gebruiksrecht van het verzonden advertentiemateriaal in het kader van het contractuele doel en ten behoeve van zelfpromotie op andere websites of portalen. Bruidmedia gebruikt het ter beschikking gestelde advertentiemateriaal uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst en voor eigen doeleinden en zal het advertentiemateriaal niet aan derden verkopen. Deze toestemming geldt ook voor reclamemateriaal dat de adverteerder zelf ter beschikking stelt ten behoeve van zijn bedrijfspresentatie.

De adverteerder is zich ervan bewust en stemt ermee in dat bij beëindiging van de contractuele relatie tussen de adverteerder de bedrijfspresentatie in verkorte vorm in het gratis account blijft staan.

 1. Indien Bruidmedia voor de Adverteerder advertentiemateriaal maakt, zijn deze AV en in het bijzonder de regels omtrent de overdracht van rechten van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien Adverteerder via de websites of portal van Bruidmedia een prijsvraag organiseert, is Adverteerder verplicht om prijsvraagvoorwaarden te verstrekken en te publiceren die voldoen aan de wettelijke eisen van het land waar de publicatie plaatsvindt. Afdracht van lokale kansspelbelasting is voor rekening van Adverteerder.

 

5. Algemene principes

5.1 De adverteerder is verplicht om te voldoen aan de toepasselijke nationale wetgeving bij het gebruik van de portal en het creëren en verstrekken van te publiceren inhoud. Het is de verantwoordelijkheid van elke adverteerder om ervoor te zorgen dat de inhoud en aanbiedingen die door de adverteerder worden geplaatst legaal zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Daarnaast kan het promotiemateriaal:

 • geen immorele, obscene, pornografische, erotische, beledigende, racistische of haat-inspirerende inhoud bevatten,
 • promoot geen illegale zaken of activiteiten,
 • geen watermerken bevatten,
 • geen virussen of andere schadelijke software bevatten.

5.2 De adverteerder neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van zijn gedrag in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. In het bijzonder verplicht de adverteerder zich om de toepasselijke handelsmerk-, identificatie-, auteursrecht- en mededingingswetgeving of persoonlijke rechten van derden niet te schenden bij het creëren van hun eigen te publiceren inhoud. Bovendien mogen de door de adverteerder gebruikte teksten, foto’s, logo’s etc. niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. Bovendien zorgt de adverteerder ervoor dat de gebruikte inhoud de nodige auteursrechten heeft voor het betreffende type gebruik en is hij gerechtigd deze aan derden over te dragen.

5.3 Adverteerders zijn verantwoordelijk voor het archiveren van de op het portaal of de websites gebruikte informatie, in het bijzonder teksten en foto’s, op een onafhankelijk opslagmedium als deze ook buiten het portaal worden gebruikt.

5.4 Bruidmedia behoudt zich het recht voor deze uitgangspunten te wijzigen of aan te passen voor zover dit voor de adverteerders redelijk is, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van Bruidmedia.

5.5 Bruidmedia neemt de door adverteerders geplaatste content niet over en wordt geen partij bij eventuele overeenkomsten tussen adverteerders en gebruikers van de websites of portal.

5.6 Als de reclamemedia moeten worden uitgerust met invoermogelijkheden voor persoonlijke gegevens, verplicht de adverteerder zich ook om een ​​verklaring van gegevensbescherming te verstrekken in overeenstemming met de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

6. Verantwoordelijkheid/vrijwaring van adverteerders

6.1 Adverteerder garandeert dat de door hem gebruikte of geplaatste content op de portal en websites van Bruidmedia vrij is van rechten van derden, dat hem een ​​overeenkomstig gebruik/exploitatierecht is verleend en dat deze content niet in strijd is met toepasselijk recht. Voorts vrijwaart de adverteerder Bruidmedia van alle aanspraken van derden die worden gesteld wegens vermeende inbreuk op rechten die zou hebben plaatsgevonden door een verwijtbare advertentie-inzending of een ander aanbod op de portal of de websites van Bruidmedia.

6.2 Bruidmedia verplicht zich de door de adverteerder verstrekte content uitsluitend te gebruiken in het kader van het contractueel bepaalde doel en voor eigen gebruik.

 

7. Sancties, schorsing

7.1 Bruidmedia kan de volgende maatregelen nemen indien er concrete aanwijzingen zijn dat een adverteerder bij het gebruik van de portal of de websites van Bruidmedia in strijd handelt met wettelijke voorschriften, rechten van derden, deze AV of de algemene beginselen van Bruidmedia, of indien Bruidmedia een ander gerechtvaardigd belang heeft, in het bijzonder om gebruikers van de portal of websites te beschermen tegen frauduleuze activiteiten:

 • Het verwijderen van bedrijfspresentaties, promotiemateriaal of delen van profielen (inclusief foto’s en tekst)
 • Adverteerderswaarschuwingen
 • Beperkingen op de online diensten van Bruidmedia
 • Tijdelijke schorsing
 • Permanente verbanning

7.2 Bij het kiezen van een maatregel houdt Bruidmedia rekening met de gerechtvaardigde belangen van de betreffende adverteerder, in het bijzonder of er aanwijzingen zijn dat de adverteerder niet verantwoordelijk is voor de overtreding.

 

8. Beperkingen van aansprakelijkheid

Bruidmedia is in beginsel alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove schuld. Bruidmedia is tevens aansprakelijk voor het nalatig niet nakomen van verplichtingen indien hierdoor letsel aan leven, lichaam of gezondheid is ontstaan ​​dan wel een garantie of aanspraken op grond van de Wet productaansprakelijkheid worden aangetast. Bruidmedia is tevens aansprakelijk voor het door onzorgvuldig nakomen van verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt en op de naleving waarvan de adverteerder regelmatig een beroep doet. In dat laatste geval is Bruidmedia echter niet aansprakelijk voor onvoorziene schade die niet typerend is voor de overeenkomst. Bruidmedia is niet aansprakelijk voor licht nalatige schendingen van andere verplichtingen. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor plaatsvervangende agenten van Bruidmedia.

 

9. Onderbreking/aantasting beschikbaarheid

9.1 Aanpassingen, wijzigingen en toevoegingen aan het portaal of de Bruidmedia websites alsmede maatregelen ter signalering en herstel van storingen leiden slechts tot tijdelijke onderbreking of aantasting van de toegankelijkheid indien dit om technische redenen absoluut noodzakelijk is.

9.2 Dagelijks worden de basisfuncties van het Bruidmedia portaal gemonitord. Het onderhoud van de portal en de websites van Bruidmedia is in principe gegarandeerd van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

9.3 Feestdagen in Nederland zijn uitgesloten.

9.4 Bruidmedia zal de adverteerder onverwijld informeren over langdurige onderhoudswerkzaamheden en deze binnen de kortst mogelijke tijd volgens de technische voorwaarden uitvoeren.

9.5 Indien de fout niet binnen 24 uur na het melden van de fout door de adverteerder kan worden hersteld, zal Bruidmedia de adverteerder binnen 72 uur per e-mail op de hoogte stellen onder opgave van de reden en de geschatte tijdsduur voor foutcorrectie.

9.6 De beschikbaarheid van de Bruidmedia portal en websites is jaarlijks gemiddeld 99,5% inclusief onderhoudswerkzaamheden.

9.7 Overmacht, oorlog, terrorisme, vermoeden van terrorisme, lockdowns, rellen, stakingen, lock-outs, storingen in de grondstof- en energievoorziening of andere gebeurtenissen die Bruidmedia ondanks het betrachten van redelijke zorgvuldigheid niet kan voorkomen en die de dienstverlening verhindert, ontlast Bruidmedia van de leverings- en prestatieverplichting voor de betreffende duur van die storende gebeurtenissen.

 

10. Termijn en beëindiging

10.1 Gratis diensten van Bruidmedia kunnen door beide partijen te allen tijde worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn.

10.2 Diensten tegen betaling en waarbij sprake is van reguliere dienstverlening, zoals een uitgebreide bedrijfspresentatie in de Wedding-Guide, een brand story, brand page, een banner etc. hebben een looptijd van minimaal 12 maanden , tenzij anders overeengekomen vanaf het sluiten van het contract en worden verlengd met nog eens 12 maanden als het contract niet schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd voor het einde van de respectieve looptijd met een opzegtermijn van één maand voor het einde van de looptijd.

10.3 Bruidmedia is niet verplicht de door de adverteerder gemaakte bedrijfspresentatie na beëindiging van de overeenkomst te verwijderen.

 

11. Vertrouwelijkheid

Contractspartijen zullen vertrouwelijke informatie waarvan zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst kennis hebben gekregen, vertrouwelijk behandelen indien deze informatie als vertrouwelijk is gemarkeerd of indien de ontvangende contractpartij bekend is dat de informatie door de contractant als vertrouwelijk is aangemerkt. Onthullende partij werden geclassificeerd. Contractanten zullen deze verplichting tevens opleggen aan hun werknemers en derden die zij bij de uitvoering van de overeenkomst inschakelen.

 

12. Verkoop van magazines en abonnementen

12.1 Aanbod en acceptatie

Bruidmedia B.V. biedt via haar webshop losse edities en abonnementen aan voor Bruid & Bruidegom Magazine. Deze aanbiedingen omvatten de mogelijkheid voor kopers om een abonnement aan te gaan voor 2, 4, of 6 edities. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

12.2 Betaling

Betalingen voor zowel losse edities als abonnementen dienen vooraf te geschieden via de betaalmogelijkheden die door onze payment provider Mollie B.V. worden aangeboden. Betaling voor een abonnement vindt eenmalig plaats en dekt de kosten voor de gehele abonnementsperiode.

12.3 Automatische aanmelding nieuwsbrief

Bij het afsluiten van een abonnement of de aankoop van een losse editie van Bruid & Bruidegom Magazine, wordt de koper automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief van Bruid & Bruidegom. De koper heeft het recht om zich op elk gewenst moment uit te schrijven voor deze nieuwsbrief door gebruik te maken van de uitschrijflink die in elke nieuwsbrief wordt vermeld of door direct contact op te nemen met Bruidmedia B.V.

12.4 Levering en toegang

De levering van de digitale of fysieke edities van Bruid & Bruidegom Magazine vindt plaats volgens de op de webshop aangegeven levertijden. Bruidmedia B.V. streeft ernaar om digitale edities direct toegankelijk te maken en fysieke edities binnen de gestelde termijnen te leveren. Bij abonnementen worden de edities verstuurd zodra deze beschikbaar zijn gedurende de looptijd van het abonnement.

12.5 Duur en beëindiging van abonnementen

Abonnementen worden aangegaan voor de gekozen periode van 2, 4, of 6 edities en worden niet automatisch verlengd. De koper kan het abonnement op elk gewenst moment voor het verstrijken van de abonnementsperiode beëindigen door contact op te nemen met Bruidmedia B.V. Restitutie voor reeds betaalde abonnementen is niet mogelijk.

12.6 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is van toepassing op abonnementen, waarbij kopers het recht hebben om binnen 14 dagen na ontvangst van de eerste editie van hun abonnement de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de aankoop van losse edities.

12.7 Aansprakelijkheid

Bruidmedia B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade door bedrijfsstagnatie, voortvloeiend uit vertragingen, niet-levering, of fouten in de content van de magazines.

12.8 Intellectueel eigendom

Alle content binnen de magazines, inclusief tekst, afbeeldingen, en ontwerpen, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijft eigendom van Bruidmedia B.V. of haar licentiegevers. Gebruik van deze content buiten de overeenkomst is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

12.9 Klachtenprocedure

Klanten met klachten kunnen contact opnemen via info@bruidmedia.nl of bellen naar 033-7503500. Bruidmedia B.V. streeft ernaar om klachten binnen een redelijke termijn te behandelen en tot een bevredigende oplossing te komen.

12.10 Wijzigingen in Voorwaarden

Bruidmedia B.V. behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden van tevoren gecommuniceerd aan de abonnees via e-mail of een mededeling op de website, met een redelijke termijn voordat de wijzigingen van kracht worden.

 

13. Slotbepalingen

13.1 Op alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van Bruidmedia bevoegde Nederlandse rechter.

13.2 Voor zover afzonderlijke bepalingen van de bovenstaande algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, wordt de geldigheid van het contract en de overige bepalingen niet aangetast.

 

Privacy- en cookieverklaring Bruidmedia B.V.

30 september 2021

Jouw privacy is voor Bruidmedia B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website Bruidmedia B.V. allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Bruidmedia B.V.

Jouw account
Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • Website adres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Branche

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, tot twaalf maanden nadat je het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen op de website en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Afhandelen bestelling – Wedding Guide
Wanneer je bij ons een bestelling voor deelname aan de Wedding-Guide plaatst, gebruiken wij jouw bedrijfsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen jouw bedrijfsgegevens dan gebruiken voor het activeren van jouw Wedding-Guide mini-website. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
 • BTW nummer

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot één jaar nadat jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

 • Onze betalingsprovider Buckaroo B.V. en Mollie B.V.
 • Team Communicatie Management BV
 • Brevo/ Sendinblue SAS

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuws over de huwelijksmarkt, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Classificatie branche

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, tot drie maanden nadat je het abonnement hebt opgezegd.

De nieuwsbrief wordt elke twee weken per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende:

 • informatie over de huwelijksmarkt
 • informatie over producten en diensten van Bruidmedia
 • aanbiedingen voor producten en diensten van Bruidmedia
 • commerciële aanbiedingen van derden

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de nieuwsbrieven werken wij samen met:

 • Digitale dienst Team Communicatie Management BV; Brevo/ Sendinblue SAS

Toegang Wedding-Guide portaal
Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving van de Wedding-Guide waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor jouw min-website op de website. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Classificatie branche
 • Logo
 • Foto’s en video
 • Teksten

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.

Een abonnement afsluiten
Je kunt bij onze website Bruidmedia B.V. een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij jouw bedrijfsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
 • BTW nummer
 • Classificatie branche

Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie, tot één jaar nadat je het abonnement hebt opgezegd. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Met deze statistieken verbeteren wij onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw bedrijfsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Classificatie branche

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, voor één jaar.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Per e-mail
 • Via social media
 • Per telefoon

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld. Via jouw account kun je dit ook doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.

Advertenties
Onze website vertoont advertenties. Wij kijken of mensen deze leuk vinden, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, wij hebben toegang tot de individuele gegevens. Echter, wij raadplegen deze gegevens enkel als dit nodig is voor een doeleinde uit deze verklaring.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke bedrijfsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze bedrijfsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde bedrijfsgegevens;
 • Het laten overdragen van bedrijfsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw gegevens kun je een e-mail sturen naar info@bruidmedia.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Bruidmedia B.V.
Uraniumweg 17E
3812 RJ Amersfoort
E-mailadres: info@bruidmedia.nl
Telefoon: +31 (0)33-750 35 00

KvK nummer: 31045215