Algemene Voorwaarden Adverteerders

Algemene voorwaarden van Bruidmedia B.V. te Amersfoort.

Algemene voorwaarden I van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bruidmedia B.V. te Amersfoort – hierna: Bruidmedia – zoals gedeponeerd d.d. 14.10.2010 bij de rechtbank te Utrecht onder nummer 264/2010.

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd van Bruidmedia aan of met derden - hierna te noemen: de wederpartij - alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de directie van Bruidmedia ondertekende akte. In dat geval blijven de overige voorwaarden onverminderd van toepassing, voorzover die verenigbaar zijn met de afwijkende voorwaarden. De afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend ten aanzien van de overeenkomst met het oog waarop deze zijn overeengekomen.

Artikel 2. De overeenkomst komt tot stand door het geven van een schriftelijke of mondelinge opdracht en de schriftelijke aanvaarding daarvan door Bruidmedia.

Artikel 3. Afspraken gemaakt door of overeenkomsten gesloten met werknemers van Bruidmedia die geen deel uitmaken van de directie, binden Bruidmedia niet.

Artikel 4. Door Bruidmedia gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. De inhoud van folders, brochures en dergelijke binden Bruidmedia niet.

Artikel 5. Bruidmedia heeft het recht advertenties, ingezonden mededelingen e.d. zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 6. De wederpartij vrijwaart Bruidmedia tegen alle - al dan niet terechte – aanspraken van derden, zoals aanspraken op grond van inbreuk auteursrecht of op enig ander recht door de door wederpartij aan Bruidmedia opgegeven advertenties of ingezonden mededelingen. De vrijwaring heeft betrekking op alle schade en kosten die Bruidmedia lijdt c.q. maakt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 7. Het is Bruidmedia toegestaan een advertentie te herplaatsen zonder daartoe van de wederpartij opdracht te hebben ontvangen tenzij de wederpartij Bruidmedia vooraf schriftelijk heeft laten weten niet akkoord te gaan met herplaatsing. De wederpartij heeft geen recht op enige vergoeding van uit herplaatsing voor haar eventueel voortvloeiende schade.

Artikel 8. Alle door de wederpartij aan Bruidmedia verstrekte reproductiemiddelen en soortgelijke hulpmiddelen worden eigendom van Bruidmedia, dan wel kunnen door Bruidmedia vrij van rechten meerdere keren worden gebruikt voor alle door Bruidmedia te vervaardigen producten. Bruidmedia is niet aansprakelijk voor beschadigingen, kwijtraken e.d. van aan Bruidmedia verstrekte reproductiemiddelen en soortgelijke hulpmiddelen. Het risico van beschadiging of verlies blijft voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9. Betaling door wederpartij dient te geschieden, zonder enige korting of verrekening steeds binnen 14 dagen na factuurdatum, ten kantore van Bruidmedia of op een door Bruidmedia aan te wijzen bank- of girorekening. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder de kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij onmiddellijk in verzuim.

Artikel 10. Bij niet-tijdige betaling is de wederpartij aan Bruidmedia een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het onbetaald gebleven bedrag tot aan de dag der voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Bruidmedia toekomende rechten.

Artikel 11. Onverminderd de gevolgen die de wet verbindt aan verzuim, is de wederpartij aan Bruidmedia in geval van niet (tijdige) betaling een vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom.

Artikel 12. Bij annulering van een plaatsingsopdracht voor een advertentie wordt aan de hand van de toepasselijke tarieven met de daarin opgenomen staffelkorting de tot aan de annulering door de wederpartij teveel ontvangen staffelkorting alsnog aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 13. Toepasselijkheid van door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt door Bruidmedia uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 14. Op alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van Bruidmedia bevoegde Nederlandse rechter.
Inloggen